Економски техничар

Датум објаве: 21.06.2023.

Економски техничар Ниво сложености: IV, четверогодишња стручна школа

 

Стручне квалификације:

  • оспособљен за обављање сложених послова и радних задатака на организацији рада при вођењу свих врста књиговодствених и комерцијалних послова;
  • одговара стручним захтјевима и свим потребама из области комерцијалних и статистичко- аналитичких послова, те пословима и правним знањима из области кореспонденције, предузетништва, пословног права, менаџмента, финансија, статистике, привредне математике;
  • врши провјеру квалитета и квантитета роба;
  • самостално обавља банкарске послове и попуњава разне обрасце и табеле;
  • оспособљен је за рад на машинама, компјутерима и другим помагалима која се користе у пракси, као и за прихватање нових технологија, са циљем успјешног уласка у европске интеграције и прихватања европских стандарда;
  • посједује способности комуницирања и културе изражавања на матерњем и страним језицима, као и способност састављања пословних писама;
  • оспособљен је за прилагођавање захтјевима тржишне привреде и демократије, те за мијењање занимања и перманентно образовање;
  • посједује организационе способности и спреман је за тимски рад у коме доказује флексибилност, сарадњу, креативност, самокритичност и способност рјешавања проблема;
  • стечена знања примјењује у пракси, те води рачуна о заштити на раду, као и о заштити околице.

Опис послова:

Економски техничарЕкономски техничар је образовни профил који се у средњој школи изучава четири године. Ученици који
упишу ово занимање, по завршетку школовања, имаће високи ниво образовања и лако ће се моћи уписати на факултете: економије, права, менаџмента и др. Настава стручних предмета се одвија у специјално  премљенима кабинетима за потребе економије. Након школовања економски техничари могу радити сљедеће послове: благајничког пословања, попуњавања књиговодствених докумената, књижења пословних промјена, састављања извјештаја о пословању, уношење података у рачунар, обрачунава рате и камате  кредита, води пословне књиге предузећа и контролише их, израчунава зараду предузећа, обрачунава порезе и дуговања, прави планове пословног успјеха, планира продају робе у току године, планира и организује рекламирање производа и услуга.

Многи радни поступци и процедуре потпомогнути су и подржани рачунарским програмима и тако омогућују бржи проток информација, неопходан у економији. У свом послу економски техничари морају посебно водити рачуна о тачност и прецизности којом извршавају радне задатке. Морају провјеравати тачност података које користе или које уносе у обрасце.

Ако раде директно с новцем, морају га посебно пажљиво пребро авати и водити рачуна да количина одговара потребном стању. У оном дијелу посла који се односи на контакт с клијентима морају водити рачуна да дају тачне и провјерене податке, али и да се знају извинити, објаснити и отклонити рекламацију и приговоре странака. Дио свог радног времена економски техничари проводе на оспособљавању и стручном усавршавању за послове које обављају или које ће обављати.

Наравно, економски техничари имају веома лак проход на факултете и најчешће уписују сљедеће факултете: економски, правни, факултет за менаџмент, факултет организационих наука, факултет новинарства, факултет политичких наука.

 

Наставни план и програм